Utbyte av information

Artikel 67

Utbyte av information

Kapitel 7

Samarbete och enhetlighet

Kommissionen får anta genomförandeakter med allmän räckvidd i syfte att närmare ange tillvägagångssätten för elektroniskt utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter samt mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen, särskilt det standardiserade format som avses i artikel 64.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.