Förhållande till tidigare ingångna avtal

Artikel 96

Förhållande till tidigare ingångna avtal

Kapitel 11

Slutbestämmelser

De internationella avtal som rör överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer som ingicks av medlemsstaterna före den 24 maj 2016 och som är förenliga med unionsrätten i dess lydelse innan detta datum, ska fortsätta att gälla tills de ändras, ersätts eller återkallas.